دیدار و اقامت

  • لطفا جهت دریافت اطلاعات در مورد انواع ویزا به صفحه newtodenmark.dk مراجعه نمایید.

  • جهت دریافت اطلاعات بیشتر، تعیین وقت و لیست مدارک لطفا به صفحه کارگزار سفارت (شرکت VFS Global) مراجعه فرمایید.

  • شرکتهای بیمه مسافرتی ایرانی که مجوز صدور بیمه درمانی مسافرتی برای محدوده شنگن دارند.