Spring til indhold

Lovgrundlag

Lov nr. 53 af 31. januar 2001 med senere ændringer

Lov om visse aspekter af Danmarks Eksportråds virke (lov nr. 53 af 31. januar 2001)
VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

Bestyrelsen og
eksportfremmebevillingsudvalget

§ 1. I tilknytning til etableringen af Danmarks Eksportråd inden for rammerne af udenrigstjenesten nedsætter udenrigsministeren en bestyrelse for Danmarks Eksportråd samt et eksportfremmebevillingsudvalg (bevillingsudvalg) til behandling af ansøgninger om medfinansiering til danske virksomheder og enkeltpersoner m.v.

Stk. 2. Formålet med at nedsætte bestyrelsen og bevillingsudvalget er at sikre et tæt samspil mellem dansk erhvervsliv og Danmarks Eksportråd og herigennem medvirke til at fremme danske virksomheders eksport og internationalisering.

Sammensætning af bestyrelsen og bevillingsudvalget
§ 2. Bestyrelsen for Danmarks Eksportråd sammensættes af en formand, en næstformand og af op til ni medlemmer, der udpeges af udenrigsministeren for indtil to år ad gangen efter drøftelse med erhvervsministeren og fødevareministeren. Bestyrelsen sammensættes således, at et bredt spektrum af erhvervs- og eksportinteresser repræsenteres.

Stk. 2. Bevillingsudvalget er sammensat af mindst 5 medlemmer, der udpeges af udenrigsministeren. Der udpeges mindst 4 medlemmer blandt aktive repræsentanter for danske erhvervsvirksomheder, hvoraf en udpeges til formand. Endvidere udpeges en repræsentant for Danmarks Eksportråd, der samtidig fungerer som næstformand.

Bestyrelsens og bevillingsudvalgets opgaver
§ 3. Bestyrelsen har til opgave at rådgive udenrigsministeren i spørgsmål vedrørende regeringens eksport- og investeringsfremmeindsats.

Stk. 2. Bevillingsudvalget har til opgave at træffe afgørelse i større sager og i konkrete sager, der indeholder principielle spørgsmål om tilskud fra Udenrigsministeriets eksportfremmebevilling til medfinansiering af eksportfremmende foranstaltninger til danske virksomheder og enkeltpersoner m.v.

Stk. 3. Udenrigsministeren fastsætter en forretningsorden for henholdsvis bestyrelsen og bevillingsudvalget. De to forretningsordener vil indeholde nærmere regler for bestyrelsens og bevillingsudvalgets virke.

§ 4. Bestyrelsen for Danmarks Eksportråd eller udenrigsministeren kan tildele bevillingsudvalget andre bevillingsopgaver.

Stk. 2. Danmarks Eksportråds repræsentant i bevillingsudvalget eller et flertal af bevillingsudvalgets medlemmer kan begære en sag forelagt bestyrelsen for Danmarks Eksportråd til afgørelse, såfremt sagen skønnes at være af generel, principiel karakter. Bestyrelsens afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Stk. 3. Bevillingsudvalget træffer afgørelse vedrørende klage over afgørelser, der er truffet af Danmarks Eksportråd.

Stk. 4. Bevillingsudvalgets afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.


Danmarks Eksportråd
§ 5. Danmarks Eksportråd træffer afgørelse i sager om tilskud fra Udenrigsministeriets eksportfremmebevilling til medfinansiering af eksportfremmende foranstaltninger til danske virksomheder og enkeltpersoner m.v., som ikke henhører under bestyrelsen eller bevillingsudvalget, jf. § 3, stk. 1 og 2, samt § 4, stk. 1.

Stk. 2. Danmarks Eksportråd varetager sekretariatsforretningerne i forbindelse med den virksomhed, der udøves af bestyrelsen for Danmarks Eksportråd og af bevillingsudvalget.


Øvrige bestemmelser
§ 6. Udenrigsministeren kan fastsætte regler om, hvilke typer af erhvervsvirksomheder der kan deltage i særlige eksportfremmeprogrammer.

§ 7. Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der i forbindelse med en ansøgning afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger af betydning for en sags afgørelse.

Stk. 2. I forskrifter, der udfærdiges i henhold til loven, kan der fastsættes straf af bøde for overtrædelse af bestemmelser i forskrifterne.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 8. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Stk. 2. Ansøgninger, der er indsendt til Danmarks Eksportråd inden lovens ikrafttræden, behandles efter de hidtil gældende regler.

§ 9. Loven gælder ikke for Grønland og Færøerne, men kan ved kgl. anordning sættes i kraft for disse dele af riget med de afvigelser, som de særlige grønlandske og færøske forhold tilsiger.

Givet på Christiansborg Slot, den 31. januar 2001
Under Vor Kongelige Hånd og Segl
Margrethe R.

/Mogens Lykketoft


Lov om ændring af lov om visse aspekter af Danmarks Eksportråds virke (lov nr. 468 af 5. maj 2010)
(Bevillingsudvalgets og bestyrelsens sammensætning)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov nr. 53 af 31. januar 2001 om visse aspekter af Danmarks Eksportråds virke foretages følgende ændringer:

1. § 2 affattes således:

»§ 2. Bestyrelsen for Danmarks Eksportråd sammensættes af en formand, en næstformand og op til 9 medlemmer, der udpeges af udenrigsministeren for indtil 2 år ad gangen efter drøftelse med økonomi- og erhvervsministeren og ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri. Bestyrelsen sammensættes således, at et bredt spektrum af erhvervs- og eksportinteresser repræsenteres. Udenrigsministeren fastsætter regler for, hvilke organisationer m.v. der skal høres forud for udpegelse af medlemmer af bestyrelsen.

Stk. 2. Bevillingsudvalget sammensættes af en formand og 3 medlemmer. Bevillingsudvalgets formand og medlemmer udpeges af formanden for bestyrelsen blandt bestyrelsens medlemmer.

Stk. 3. Formanden for bestyrelsen skal forud for udpegelse af bevillingsudvalgets medlemmer rådføre sig med bestyrelsen med henblik på at sikre, at bevillingsudvalgets medlemmer repræsenterer danske erhvervs- og eksportinteresser bredt.«

2. § 4, stk. 2, ophæves.


Stk. 3 og 4 bliver herefter stk. 2 og 3.

§ 2

Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

§ 3

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for Færøerne og Grønland med de afvigelser, som de færøske og grønlandske forhold tilsiger.

Givet på Amalienborg Slot, den 5. maj 2010

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Brian Mikkelsen


Lov om ændring af lov om visse aspekter af Danmarks Eksportråds virke (lov nr. 361 af 11. april 2014)
(Nedlæggelse af bestyrelsen for Danmarks Eksportråd og ændret procedure for udpegning af medlemmer til eksportfremmebevillingsudvalget m.v.)
 
VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
 
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:
 
§ 1
 
I lov nr. 53 af 31. januar 2001 om visse aspekter af Danmarks Eksportråds virke, som ændret ved lov nr. 468 af 5. maj 2010, foretages følgende ændringer:
 
1. Overskriften før § 1 affattes således:
 
»Eksportfremmebevillingsudvalget«.

2. § 1 affattes således:
 
»§ 1. I tilknytning til etableringen af Danmarks Eksportråd inden for rammerne af udenrigstjenesten nedsætter handels- og udviklingsministeren et eksportfremmebevillingsudvalg til behandling af ansøgninger til Danmarks Eksportråd om medfinansiering til danske virksomheder og enkeltpersoner m.v.«
 
3. Overskriften før § 2 affattes således:
 
»Sammensætning af bevillingsudvalget«.

4. § 2 affattes således:
 
»§ 2. Bevillingsudvalget sammensættes af 1 formand og 3 medlemmer. Bevillingsudvalgets formand og medlemmer udpeges af handels- og udviklingsministeren.«
 
5. Overskriften før § 3 affattes således:
 
»Bevillingsudvalgets opgaver«.

6. § 3, stk. 1, ophæves.
 
Stk. 2 og 3 bliver herefter stk. 1 og 2.
 
7. § 3, stk. 3, der bliver stk. 2, affattes således:
 
»Stk. 2. Handels- og udviklingsministeren fastsætter en forretningsorden for bevillingsudvalgets virke.«
 
8. I § 4, stk. 1, ændres »Bestyrelsen for Danmarks Eksportråd eller udenrigsministeren« til: »Handels- og udviklingsministeren«.
 
9. § 5, stk. 1, affattes således:
 
»Danmarks Eksportråd træffer afgørelse i sager om tilskud fra Udenrigsministeriets eksportfremmebevilling til medfinansiering af eksportfremmende foranstaltninger til danske virksomheder og enkeltpersoner m.v., som ikke henhører under bevillingsudvalget, jf. § 3, stk. 1, og § 4, stk. 1.«
 
10. I § 5, stk. 2, udgår »af bestyrelsen for Danmarks Eksportråd og«.
 
§ 2
 
Loven træder i kraft den 1. maj 2014.
 
§ 3
 
Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for Færøerne og Grønland med de ændringer, som de færøske og grønlandske forhold tilsiger.


Givet på Amalienborg, den 11. april 2014

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Mogens Jensen

Danmarks Ambassade i Teheran kan kontaktes via følgende muligheder

 

Postadresse:

Royal Danish Embassy
P.O. Box 19395-5358 Tehran
Tehran, 19148,
Islamic Republic of Iran

 

Tlf.:  00 98 (21) 2815 5000
 

E-Mail: thramb@um.dk

 

Besøgsadresse:

Dr. Shariati Avenue
Elahiyeh Avenue, Dashti Street 10
Tehran, 19148, Iran