Spring til indhold

Eksportrådets arbejde

Eksportrådet er den del af Udenrigsministeriet, som løser opgaver for private virksomheder inden for eksport, internationalisering og investeringsfremme.

Globaliseringen er en af de væsentligste udfordringer for Danmark i disse år. Dansk erhvervsliv har gode forsætninger for at placere sig stærkt, men det kræver en målrettet indsats fra både virksomheder og den offentlige sektor.

Eksportrådets arbejde bidrager til, at danske eksportører får de bedst mulige betingelser for at klare sig i den internationale konkurrence og til, at udenlandske virksomheder vælger at etablere sig i Danmark.

Eksportrådet skaber værdi, vækst og viden for Danmark gennem global rådgivning og partnerskaber.

Eksportrådets arbejde handler derfor om værdiskabelse på to niveauer: For den enkelte virksomhed og for det danske samfund som helhed. Det overordnede mål er at bidrage til vækst og beskæftigelse i Danmark ved årligt at hjælpe danske virksomheder til mereksport og skabelse af videntunge arbejdspladser gennem udenlandske investeringer. Hertil kommer at virksomhederne skal opleve høj eller afgørende værdi i rådgivningen.

Eksportrådets bestyrelse er sammensat af aktive erhvervsfolk med international erfaring, som repræsenterer en bred vifte af brancher og små og store virksomheder. Formålet er at sikre et tæt samspil mellem dansk erhvervsliv og Eksportrådet.


Konkret assistance til Danmarks små og store virksomheder
Eksportrådet hjælper små og store virksomheder med at starte eksport og med at udvide aktiviteterne til nye markeder.

Eksportrådet servicerer mere end 6.000 danske virksomheder årligt, hvoraf over halvdelen er små og mellemstore virksomheder.

Opgaverne omfatter internationalisering i bredeste forstand såsom markedsanalyser, etableringsrådgivning samt etablering af kontakt til samarbejdspartnere og nye afsætningskanaler.


Tavshedspligt og fortrolighed
Udenrigsministeriets, herunder Eksportrådets, medarbejdere er i kraft af deres ansættelsesforhold undergivet tavshedspligt i forhold til oplysninger, herunder konkurrencefølsomme oplysninger om virksomheder og forretningshemmeligheder, som medarbejderne får kendskab til som led i ansættelsesforholdet, og har underskrevet en løfteerklæring herom. Tavshedspligten består også efter medarbejderens fratræden fra tjenesten. Overtrædelse af denne tavshedspligt kan medføre strafansvar efter straffeloven.

Udenrigsministeriet/Eksportrådet behandler oplysninger modtaget fra samarbejdspartnere og virksomheder fortroligt inden for rammerne af dansk lovgivning, herunder konkurrencefølsomme oplysninger og forretningshemmeligheder samt kommercielle eller driftstekniske forhold.

Udenrigsministeriet/Eksportrådet er som offentlig myndighed underlagt reglerne i forvaltningsloven og offentlighedsloven, herunder bestemmelserne om aktindsigt. De regler, der indgår heri, herunder om aktindsigt, er præceptive, og kan ikke i forhold til tredjemand fraviges ved erklæringer, aftaler el. lign.

Udenrigsministeriet/Eksportrådet vil foretage høring af samarbejdspartneren/virksomheden, før eventuelle begæringer om aktindsigt i henhold til forvaltningsloven eller offentlighedsloven besvares. Offentlighedsloven indeholder bestemmelser, hvorefter oplysninger om faktiske omstændigheder, der er af væsentlig betydning for sagsforholdet, kan undtages aktindsigt. Blandt andet kan oplysninger om enkelt-personers private, herunder økonomiske forhold, samt om drifts- eller forretningsforhold undtages, på baggrund af en konkret vurdering efter offentlighedsloven § 12.

Danmarks Ambassade i Teheran kan kontaktes via følgende muligheder

 

Postadresse:

Royal Danish Embassy
P.O. Box 19395-5358 Tehran
Tehran, 19148,
Islamic Republic of Iran

 

Tlf.:  00 98 (21) 2815 5000
 

E-Mail: thramb@um.dk

 

Besøgsadresse:

Dr. Shariati Avenue
Elahiyeh Avenue, Dashti Street 10
Tehran, 19148, Iran